Afbeelding

Kogel door kerk, zachte krachten overwinnenNuenen krijgt een asielzoekerscentrum aan de Pastoorsmast

Politiek

Met een krappe meerderheid ging afgelopen donderdag de gemeenteraad akkoord met de vestiging van een azc aan de Pastoorsmast, voorlopig voor 159 vluchtelingen (mogelijk aangevuld met die met een verblijfsvergunning, de statushouders) en voor de duur van vooralsnog vijf jaren. Twee partijen stemden verdeeld.

Verslag en verbeelding: Frans Lammerts

Er was veel overredingskracht vanuit het college voor nodig geweest; op een bewonersbijeenkomst leken de (door sommige media naderhand te breed uitgemeten) proteststemmen de voorstanders van humaniteit met name in volume te overstemmen - op lantaarnpalen verschenen zelfs ‘AZC Nee!’- en ‘Eigen volk eerst!’-stickers. Tijdens de oordeelsvormende vergadering op 26 maart lieten zowel insprekende voor- als tegenstanders duidelijk van zich horen. Maar net als toen verliep het overleg nu rustig.

Verzet vanuit VVD-fractie
Ter besluitvorming lag een raadsvoorstel (RV) van het college voor huisvesting van maximaal 200 asielzoekers voor maximaal tien jaar aan de Pastoorsmast, maar: geen functie als aanmeldcentrum, en ook geen alleenreizende minderjarigen.
Alex Appel (VVD) bleek vandaag de aanvoerder van het verzet tegen een azc, althans gelokaliseerd op een plek, de Pastoorsmast. Daarmee wierp hij zich feitelijk op als spreekbuis van een aantal omwonenden van wijk Boschhoeve en omgeving.
De VVD diende (samen met de Combinatie) een motie in. Met de stelling dat een grote locatie voor bewoners met zo’n diverse achtergronden om problemen vraagt en integratie en acceptatie belemmert. Met een vraag om een uitgebreider veiligheidsplan dan het huidige, voor een azc zo dicht bij ‘kritieke plaatsen’, met veel ‘gevaar lopende’ kinderen en dichtbij het Bijna Thuis Huis (- dit alweer tot verbazing van naastbetrokkenen daar). En dat een azc nabij een snelweg ongezond en dus niet menswaardig is.
Het amendement zou veel geld en rompslomp kosten, werd uiteindelijk alleen gesteund door VVD en Combinatie en dus verworpen.

Pleidooi GroenLinks/PvdA voor ‘Pastoorsmast’
Van volstrekt andere toonsoort was een amendement van GroenLinks/PvdA. Daarin werd het raadsvoorstel van het college van B en W met de daarin aangegeven mogelijke alternatieven juist omarmd. Met dien verstande, aldus woordvoerder Ronald Thomassen: een uitgebreid veiligheidsplan ter geruststelling van omwonenden; maximaal 159 asielzoekers, overeenkomstig de opgave voor Nuenen volgens de Spreidingswet; maximaal vijf jaar, met jaarlijkse evaluatie uit te breiden tot tien jaar; een locatie, zijnde Pastoorsmast, want: ‘een humane en een veilige opvang is meer dan huisvesting, en daarom moet een goed voorzieningenniveau integraal onderdeel zijn van een opvanglocatie’.
Thomassen hekelde punten uit het VVD-amendement. Hoezo is een azc per definitie onveilig? Hoe dan die veiligheid garanderen op meerdere locaties? Waarom Pastoorsmast niet kiezen als een van die kleinere locaties, als 50 vluchtelingen, zoals in de crisisnoodopvang, geen probleem zijn? Wel elders een probleem creëren, nabij kinderrijke sportvelden in Gerwen bijvoorbeeld? En het COA betaalt geen voorzieningen op zoveel kleinere locaties. Willen we bovendien de regie uit handen geven? Thomassen eindigde met: ‘Laten we onze rug recht houden tegenover actiegroepen die pressiegroepen dreigen te worden.’ Raadsvoorzitter Madeleine van Toorenburg sloot zich bij dat laatste van harte aan.
Het amendement werd met tien tegen acht stemmen aangenomen, en vormde de basis bij de eindstemming.

Twee fracties stemden verdeeld
In het nuvolgende beraad voerde namens coalitiepartij W70 fractielid Gerda Hekker het woord. Zij had het lastig: de fractie bleek verdeeld in haar standpunt over Pastoorsmast. Reden waarom Hekker steeds beurtelings het standpunt van de ene fractiegeleding (vier leden, zo bleek bij de stemming) en van de andere (twee leden) moest toelichten. Het was ook de reden dat uiteindelijk hoofdelijk gestemd ging worden. Daarbij bleken van W70 John Geven en Karen Beerens tegen (met stemverklaring), de andere vier voor.
Ook van een andere coalitiepartij, D66, die eerder nog verklaarde tegen het VVD-amendement te zijn, stemde een van de twee leden, fractievoorzitter Anneke Coolen, tegen - zonder stemverklaring.
(Hopelijk heeft ieder raadslid, indachtig de oproep van voorzitter Van Toorenburg ter vergadering, ‘zich voldoende vrij en veilig gevoeld, te stemmen hoe hij/zij wenst, zonder ongepaste druk van buiten’.)

Het raadsvoorstel werd aldus met tien stemmen voor en acht tegen aangenomen (een raadslid verbleef in het buitenland). En daarmee kan het overleg met het COA over een azc aan de Pastoorsmast van start gaan. De bouw kan dan half 2025 beginnen.